blockbuster.gif

Co předložit při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod

 Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod je důležité předložit:

 

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Starobní důchod

 Starobní důchod je jedním z hlavních pilířů sociálního zabezpečení, který pomáhá lidem žít důstojný život ve stáří. Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se prodlužuje na 35 let. V některých případech lze nárok na starobní důchod získat i při získání kratší doby pojištění. Podrobné informace k důchodovému věku, potřebné doby pojištění i jednotlivé typy starobních důchodů jsou uvedeny na webové adrese: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm Do doby pojištění se kromě období práce započítávají i tzv. náhradní doby pojištění, a to buď v plném rozsahu nebo částečném rozsahu. Všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení). Budoucí důchodce musí sepsat žádost o důchod a doručit ji na Okresní správu sociálního zabezpečení nebo Pražskou správu sociálního zabezpečení či Městskou správu sociálního zabezpečení v případě Brna. Sepisuje jí a doručuje příslušné správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu.

Senioři se vzdělávají ve finanční gramotnosti

 

Asociace sociálního poradenství  (ASP) díky finančním prostředkům Ministerstva práce a sociálních věcí vzdělala ve finanční gramotnosti od září tohoto roku více než 200 seniorů v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. Semináře se zaměřují zejména na následující témata: jak senioři vnímají  peníze, na hospodaření s finančními, vedení osobního či rodinného rozpočtu. Prostřednictvím názorných příkladech se také senioři dozví, jaké problémy jim mohou nastat v souvislosti s financemi, na co si dávat pozor při nabídce nejrůznějších služeb nebo zboží dealery či obchodníky, jak lze vypovědět nevýhodnou smlouvu nebo smlouvu s nevýhodnými podmínkami, z a kterých nechceme zboží či služby užívat. Dále se seznámí s tím, jaké jsou úskalí půjčování si v rodině či mezi přáteli. Velký prostor jednotlivých seminářů je věnován dotazům seniorů.  Nejčastěji evidujeme dotazy na úskalí převáděcích akcích, na možnosti řešení dluhů v rámci rodiny, na komunikaci s věřiteli a jejich práva a povinnosti při vymáhání dluhů. Semináře většinou probíhají v domech pro seniory, zařízeních pečovatelské služby nebo v některé ze sociálních služeb pro seniory zřizovaných městy. Projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti probíhá do konce listopadu tohoto roku. V jeho rámci proběhnou semináře ve dvou krajích ještě minimálně pro dalších sto seniorů.

Příspěvek na péči

 (viz ustanovení § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)


K čemu slouží:
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto osoby z něho hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.


Kdo má nárok:
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato
osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

 


Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Fotografie ze školení seminářů Problematika osobních financí

 Zde jsou k prohlédnutí foografie ze seminářů s názvem Problematika osobních financí, které se konaly ve Zlínském a Moravskoslezském a Olomouckém  kraji během měsíců září až listopad.

 

15127436 10206691405837020_267776806_o

 

 

Podkategorie