blockbuster.gif

Příspěvek na živobytí

 (viz ustanovení § 21 až 29 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi )

 

K čemu slouží:
Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán § 4
zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Doplatek na bydlení

 Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi (ustanovení § 2an zákona o pomoci v hmotné nouzi). Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytí a příspěvkem na bydlení. Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí. Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky.
Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu. Úřady jej posílají přímo nájemci nebo vlastníkovi bytu.

Příspěvek na bydlení

 

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Může se přitom jednat o bydlení v nájemním nebo družstevním bytě, v bytě v osobním vlastnictví nebo o bydlení v rodinném domě.

Co všechno se počítá do nákladů na bydlení

 Pokud žadatel bydlí v nájemním bytě, jedná se o nájem a náklady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, spolu s energiemi, vodným, stočným, náklady na odpady a vytápění.

Pokud žadatel bydlí v družstevním bytě nebo je-li vlastníkem domu, pak se jedná o příslušné srovnatelné náklady a energie, vodné, stočné, náklady na odpady a vytápění. Své skutečné náklady na bydlení dokládá žadatel o příspěvek za předchozí kalendářní čtvrtletí, a to například prostřednictvím faktur, nájemní smlouvy.

Co předložit při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod

 Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod je důležité předložit:

 

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Podkategorie