Stanovy

STANOVY
občanského sdružení ”Asociace sociálního poradenství”Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1.Název sdružení je: ”Asociace sociálního poradenství” (dále jen ”sdružení”)
2.Sídlo:Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3

Čl. II
Statut a působnost sdružení

1.Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2.Sdružení je právnickou osobou.
3.Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

Čl. III
Charakter sdružení

Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují organizace zastřešující poskytovatele sociálního poradenství.

Čl. IV
Cíle činnosti

Cílem sdružení je:
1.působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci, rozvoj organizací sociálního poradenství,
2.spolupracovat s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství,
3.realizovat vzdělávací a školící akce pro své členy i další jednotlivce, pracovníky neziskových organizací, zaměstnance veřejné správy.


Čl. V
Členství ve sdružení

1.Členy sdružení mohou být právnické osoby, které zastřešují poskytovatele v oblasti sociálního poradenství a poskytovatelé sociálního poradenství následujících forem:
občanská sdružení, registrovaná podle zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů.

1.Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení.

2.Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za člena sdružení. Pro přijetí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení.

4.Členství zaniká:
a)doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
b)rozhodnutím výboru o vyloučení z důvodu porušování stanov sdružení, nebo jednáním proti cílům sdružení,
c)nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
d)zánikem právnické osoby - člena sdružení.

5.Člen má práva:
a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b) účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

6.Člen má povinnosti:
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení,
b) platit členské příspěvky.

7.Výši členských příspěvků navrhuje výbor sdružení a schvaluje valná hromada.


Čl. VI
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada
b) výbor sdružení
c) předseda sdružení
d) revizor sdružení

Čl. VII
Valná hromada

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2.Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Členové sdružení vykonávají svá
práva pověřenou osobou.

3.Valnou hromadu svolává výbor sdružení nejméně 1x do roka. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Pokud se nedostaví k jednání valné hromady potřebný počet prokazatelně pozvaných členů, může valná hromada jednat po třiceti minutách od stanoveného začátku jako usnášeníschopná. V případě, že je přítomna alespoň jedna třetina členů sdružení, v takovémto případě však nemůže být na programu jednání projednávání jiných záležitostí než těch, které byly uvedeny v pozvánce. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

4. Valnou hromadu svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

5. Valná hromada:

a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro
přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
b) volí na dobu dvou let výbor sdružení a revizora
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
a revizní zprávu;
d) schvaluje výši členských příspěvků.

Čl. VIII
Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je tříčlenný až sedmičlenný. Členy výboru sdružení jsou právnické osoby, za něž jedná pověřený zástupce. Funkční období členů výboru sdružení je dva roky. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou sdružení.

2. Výbor sdružení rozhoduje 2/3 většinou přítomných členů.

3.Mandát člena výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo
odnětím mandátu člena výboru. O odnětí mandátu rozhoduje výbor dvoutřetinovou
většinou svých členů.

4. Ze svého středu volí členové výboru předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

5. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami.

6. Výbor sdružení především:

a) projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období,
c) návrh rozpočtu na další období,
d) případné návrhy změny stanov ,
e) návrh cílů činnosti sdružení nebo jeho další činnosti.

Čl. IX
Předseda

1.Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
2.Předseda zajišťuje rozhodnutí výboru, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
3.Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

Čl. X
Revizor sdružení

1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení.
2. Revizor kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady.
3. Funkčním obdobím revizora jsou dva roky.
4. Revizor připravuje revizní zprávy.


Čl. XI.
Zásady hospodaření


1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a
granty. Všechny příjmu budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou
být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami
činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení


1.Sdružení zaniká:
a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, na níž jsou přítomni zástupci nadpoloviční většiny všech členských organizací sdružení. Rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou hlasů,
b)rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2.Zaniká-li sdružení, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci.
V Praze dne: 5.5. 2006
Za přípravný výbor:
Marcela Škábová
Jitka Styblíková
Jiří Vencl
Hynek KalvodaStanovy ke stažení ve formátu doc