Příspěvek na péči

 (viz ustanovení § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 

K čemu slouží:
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto osoby z něho hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

 

Kdo má nárok:
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato
osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

 

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo