UNIKIDS

Projekt je zaměřen na pomoc dětem ukrajinských uprchlíků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem zlepšit jejich socializaci a komunikační dovednosti s důrazem na adaptaci do českého prostředí. Jedná se primárně o děti se stanovenou diagnózou nebo podezřením na jednu z následujících diagnóz: PAS, ADHD/ADD, VD, poruchy vývoje řeči, dysartrie, opožděný psychomotorický vývoj, MO, Downův syndrom atd.

Cíle bude dosaženo pomocí těchto aktivit:

Old Age Treatment

More seasoned individuals will generally ingest a larger number of medications than more youthful individuals since they are bound to have more than one constant clinical issue, for example, hypertension, diabetes, or joint inflammation. Most medications involved by more seasoned individuals for constant issues are taken for a really long time. Different medications might be gotten some margin to regard such issues as contaminations, a few sorts of aggravation, and stoppage. Practically 90% of more seasoned grown-ups consistently take no less than 1 physician recommended drug, practically 80% routinely take no less than 2 doctor prescribed drugs, and 36% routinely take somewhere around 5 different doctor prescribed drugs. At the point when over-the-counter and dietary enhancements are incorporated, these rates are much higher. More seasoned individuals who are delicate, hospitalized, or in a nursing home consume the most medications. Nursing home inhabitants are endorsed numerous various medications to take consistently

Medical Treatment Age

- Tvořivé kroužky pro děti se  od 2 do 6 let (muzikoterapie, art-terapie, senzorická integrace)

- Art-terapie pro děti od 4 do 9 let

- Divadelní a tvořivé kroužky pro děti od 7 do 16 let

Dále je projekt určen i odborníkům a rodičům pracujících s těmito dětmi, pro něž budou organizovány přednášky dílčích specialistů pro školení a praktické využití.

Celkem bude tedy v projektu podpořeno minimálně 70 dětí se specifickými potřebami a 13 odborníků a rodičů pracujících s těmito dětmi.

 

Leták k projektu ke stažení  ZDE

Jako účastník našich programů máte právo poskytnout zpětnou vazbu ke službám, které využíváte. Mnoho lidí s námi již sdílelo svůj názor, nyní máte možnost podílet se na změně i Vy! Pošlete nám také svou zpětnou vazbu na programy, kterých jste se zúčastnili ZDE

 

                                                                                                  

 

 

 

Projekt je realizován Asociací sociálního poradenství v rámci "Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl.m. Prahy pro rok 2023" financovaného Dětským fondem OSN - UNICEF

 

 

UKRAJINSKÝ PŘEKLAD:

Коротка анотація проекту Асоціації соціального консультування, орієнтованого переважно на дітей біженців з проблемами зі здоров'ям, знаходиться тут:

Проект спрямований на допомогу дітям українських біженців з особливими освітніми потребами з метою покращення їх соціалізаційних та комунікативних навичок з акцентом на адаптацію до чеського середовища. Це в першу чергу діти з діагнозом або підозрою на один з наступних діагнозів: ПАС, СПАУ/СНС, ВД, порушення мовленнєвого розвитку, дизартрія, затримка психомоторного розвитку, МО, синдром Дауна та ін.

 

Мета буде досягнута шляхом наступних заходів:

- Творчі клуби для дітей від 2 до 6 років (музикотерапія, арт-терапія, сенсорна інтеграція)

- Арт-терапія для дітей від 4 до 9 років

- Театральні гуртки для дітей від 7 до 16 років

 

Крім того, проект також призначений для професіоналів та батьків, які працюють з цими дітьми, для яких будуть організовані лекції вибіркових фахівців для навчання та практичного використання.

Загалом проект підтримає щонайменше 70 дітей з особливими потребами та 13 фахівців і батьків, які працюють з цими дітьми.

 

Флаєр проекту можна завантажити ТУТ

 

Як учасник наших програм ви маєте право залишити відгук щодо послуг, якими ви користуєтеся. Чимало людей вже поділилося своєю думкою, а тепер і ви маєте нагоду долучитися до змін! Залишіть нам свій відгук щодо програм, у яких ви взяли участь, тут:

 

       

 

 

 

Проект реалізується Асоціацією соціального консультування в рамках «Програми підтримки українських біженців та розвитку соціальної згуртованості в місті Прага на 2023 рік», за фінансової підтримки Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ