Zvyšování informovanosti seniorů v sociálních tématech

Senioři mají např. poměrně nízké povědomí o jejich nárocích a často nejsou schopni bez pomoci druhé osoby účinně hájit svá práva. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů, ztížený přístup k informacím a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na bydlení a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí. Tato skupina osob má i nízké povědomí o problematice ochrany spotřebitele, sociálních dávek, neznají svá práva při reklamaci zboží a často se neorientují v rozhodnutích okresních správ sociálního zabezpečení či ČSSZ. V posledním roce, kdy mnohonásobně vzrostly náklady v běžném životě včetně nákladů na bydlení, jídlo a energie je nutné, aby se senioři orientovali v problematice dávek a o jejich přidělení případně zažádali. Z kazuistik od členských organizací máme potvrzeno, že většina seniorů, kteří na některé dávky mají nárok je nepobírají. Jedním z důvodů je právě neznalost, ale také stud či obava zajít na úřad práce, jelikož si neví rady s vyplněním samotné žádosti. Ke zvýšení ochrany práv seniorů je proto nezbytné posílit jejich samostatnost a zvýšit informovanost o jejich právech. Posilování seniorů v jejich "informační gramotnosti" je neformálním vzděláváním této cílové skupiny, posiluje jejich kompetence v oblasti ochrany jejich lidských práv a rozšiřuje možnosti seniorů, jak reagovat na problémy v pro ně nepříznivé situaci a jaké využít zdroje pro ochranu jejich lidských práv. Projekt tedy komplexně reaguje na témata, která se nejvíce seniorů dotýkají v běžném životě a mají pro ně z hlediska praxe značný význam.

 

Old Age Treatment

More seasoned individuals will generally ingest a larger number of medications than more youthful individuals since they are bound to have more than one constant clinical issue, for example, hypertension, diabetes, or joint inflammation. Most medications involved by more seasoned individuals for constant issues are taken for a really long time. Different medications might be gotten some margin to regard such issues as contaminations, a few sorts of aggravation, and stoppage. Practically 90% of more seasoned grown-ups consistently take no less than 1 physician recommended drug, practically 80% routinely take no less than 2 doctor prescribed drugs, and 36% routinely take somewhere around 5 different doctor prescribed drugs. At the point when over-the-counter and dietary enhancements are incorporated, these rates are much higher. More seasoned individuals who are delicate, hospitalized, or in a nursing home consume the most medications. Nursing home inhabitants are endorsed numerous various medications to take consistently

Medical Treatment Age

Hlavním cílem projektu je posílit informační kompetence u 100 občanů ve věku 60 let a více s trvalým pobytem v Praze pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bude dosaženo skrze realizaci 5 vzdělávacích 4 hodinových seminářů (jedna vyučovací hodina=45 minut) v nejméně 3 městských částí hl.m. Prahy (Praha 7, Praha 17, Praha 15). Semináře jsou zaměřeny na téma: ochrana spotřebitele, sociální dávky a starobní důchody. Semináře budou realizovány v zařízeních pro seniory a v domech s pečovatelskou službou či v klubech seniorů.

 

PŘÍRUČKA PRO ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI SENIORŮ KE STAŽENÍ: ZDE

 

 

Projekt je financován Magistrátem hl.m. Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023