Zvyšování informovanosti seniorů v sociálních tématech

Senioři mají např. poměrně nízké povědomí o jejich nárocích a často nejsou schopni bez pomoci druhé osoby účinně hájit svá práva. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů, ztížený přístup k informacím a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na bydlení a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí. Tato skupina osob má i nízké povědomí o problematice ochrany spotřebitele, sociálních dávek, neznají svá práva při reklamaci zboží a často se neorientují v rozhodnutích okresních správ sociálního zabezpečení či ČSSZ. V posledním roce, kdy mnohonásobně vzrostly náklady v běžném životě včetně nákladů na bydlení, jídlo a energie je nutné, aby se senioři orientovali v problematice dávek a o jejich přidělení případně zažádali. Z kazuistik od členských organizací máme potvrzeno, že většina seniorů, kteří na některé dávky mají nárok je nepobírají. Jedním z důvodů je právě neznalost, ale také stud či obava zajít na úřad práce, jelikož si neví rady s vyplněním samotné žádosti. Ke zvýšení ochrany práv seniorů je proto nezbytné posílit jejich samostatnost a zvýšit informovanost o jejich právech. Posilování seniorů v jejich "informační gramotnosti" je neformálním vzděláváním této cílové skupiny, posiluje jejich kompetence v oblasti ochrany jejich lidských práv a rozšiřuje možnosti seniorů, jak reagovat na problémy v pro ně nepříznivé situaci a jaké využít zdroje pro ochranu jejich lidských práv. Projekt tedy komplexně reaguje na témata, která se nejvíce seniorů dotýkají v běžném životě a mají pro ně z hlediska praxe značný význam.

 

Hlavním cílem projektu je posílit informační kompetence u 100 občanů ve věku 60 let a více s trvalým pobytem v Praze pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bude dosaženo skrze realizaci 5 vzdělávacích 4 hodinových seminářů (jedna vyučovací hodina=45 minut) v nejméně 3 městských částí hl.m. Prahy (Praha 7, Praha 17, Praha 15). Semináře jsou zaměřeny na téma: ochrana spotřebitele, sociální dávky a starobní důchody. Semináře budou realizovány v zařízeních pro seniory a v domech s pečovatelskou službou či v klubech seniorů.

 

PŘÍRUČKA PRO ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI SENIORŮ KE STAŽENÍ: ZDE

 

 

Projekt je financován Magistrátem hl.m. Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023