Příspěvek na živobytí

 (viz ustanovení § 21 až 29 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi )

 

K čemu slouží:
Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán § 4
zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

 

Kdo má nárok:
Nárok na příspěvek na živobytí má člověk (nebo rodina či okruh společně posuzovaných osob), kterému po odečtení (přiměřených) nákladů na bydlení (nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávku energií) zůstane méně, než částka na živobytí (odvíjí se od existenčního a životního minima, u každého se ale určuje individuálně, přihlíží se ke konkrétní situaci, zhodnotí se žadatelova snaha a možnosti k zajištění životních potřeb.).

 

Výše dávky:
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 % příjmu osoby či rodiny).

Mimořádná okamžitá pomoc, nastane-li životní situace:

a)    hrozba vážné újmy na zdraví,

b)    vážná mimořádná událost,

c)    nezbytný jednorázový výdaj,

d)    náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby,

e)    náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte,

f)    zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí,

g)   sociální vyloučení(viz ustanovení § 36 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

 

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo