Závěrečná zpráva k projektu Informační aktivity pro seniory v rámci Evropského roku stárnutí

Projekt Informační aktivity pro seniory v rámci Evropského roku stárnutí probíhal od srpna do října 2012. V počátku projektu (v srpnu a září) jsme pro aktivitu besed oslovili další vhodné odborníky - přednášející – Mgr. Janu Horákovou z Probační mediační služby ČR, Mgr. Jitku Styblíkovou – z VIDy, o.s., Mgr. Hedviku Stuchlíkovou z OP Nymburk. Během srpna probíhala také příprava přednášek. V září jsme domlouvali přednášky v jednotlivých městech Středočeského kraje, ať už v domovech pro seniory nebo např. pro domy s pečovatelskou službou. Těchto přednášek bylo také vzhledem k přidělení nižší dotace Středočeského kraje uspořádáno oproti původnímu předpokladu – uvedenému v žádosti o dotaci – devět. Přednášky trvaly přibližně dvě hodiny a zúčastnilo se jich dohromady 165 lidí. Přednášky s besedou proběhly v následujících městech a místech: v pečovatelské službě v Čelákovicích, v Neratovicích v Klubu důchodců a v prostorách charity (tedy na dvou místech), ve Farní charitě v Berouně, v Domě s pečovatelskou službou v Žebráku, ve Středisku komplexní péče na Kladně, v Pečovatelské službě v Rakovníku, v Centru seniorů v Mělníku, v Domově pro seniory v Ratajích nad Sázavou. Místa přednášek a počty účastníků jednotlivých aktivit jsou uvedeny v příloze č. 4. Na přednáškách jsme zajišťovali občerstvení pro účastníky. Při akcích byly využity notebook a dataprojektor pro prezentaci probíraných témat.Read More

 

Přednáška měla následující strukturu: 1. Informace o projektu a jeho podpoře Středočeským krajem, 2. Informace o realizátorovi projektu: Asociaci sociálního poradenství a činnosti jejích členů: Asociaci občanských poraden, České pečovatelské službě, 3. Informace, co tyto organizace dělají bezplatně pro lidí, kteří řeší finanční problémy a nebo jak naše členské organizace napomáhají zvyšovat finanční gramotnost, 4. Informace o dalších našich projektech souvisejících se zvyšováním finanční gramotnosti, 5. Nejčastější problémy seniorů ve finanční a dluhové problematice, 5. Souvislosti těchto problémů s rodinami seniorů, 5. Kazuistika popisující možné problémy a řešení konkrétních příkladů předlužení u seniorů, 6. Informace o činnosti dalších organizací, institucí snižujících předlužení seniorů, 7. Otázky a odpovědi seniorů k problematice.            

V příloze č. 1 je uveden přehled finančních dokladů souvisejících s realizací projektu a dále jsou zde přiloženy kopie příslušných účetních dokladů.


Co se týče prezentace projektu, logo Středočeského bylo umístěno na webových stránkách Asociace sociálního poradenství (www.socialniporadenstvi.cz). Zde je zveřejněna i krátká informace o projektu. Dále bylo logo umístěno na každé z besed, umístění loga je ověřitelné z fotografií, z nichž některé jsme uvedli do přílohy č. 2 této zprávy. Logo bylo umístěno také na informačním letáku o projektu, který jsme v rámci projektu vytiskli a jenž je přílohou č. 3 této zprávy. Semináře byly většinou inzerovány přímo v zařízeních sociálních služeb, kde probíhali.


Praha, 18.12. 2012, Zpracovala: Asociace sociálního poradenství

 

 

 Centrum seniorů Mělník, 29.10.2012

 

 Středisko komplexní sociální péče Kladno, 24.10.2012

 

 Charita Neratovice, 8.10.2012

 

 Klub důchodců Neratovice, 8.10.2012