ADR – mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelský spor s podnikatelem lze řešit i jiným způsobem, který je často méně náročný než soudní řízení. Jedná se o tzv. ADR - alternativní řešení sporů. Řízení tedy probíhá formou mediace, konsiliace nebo rozhodčího řízení za účasti neutrální třetí strany, označované jako subjekt ADR.

Mezi subjekty ADR patří:

Energetický regulační úřad (ERÚ)

ERÚ je kompetentní pro oblast sporů týkajících se elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. ERÚ zajišťuje řešení sporů týkajících se plnění smluv o dodávce nebo distribuci elektřiny, plynu a tepelné energie, což zahrnuje i otázky právního vztahu mezi spotřebitelem a držitelem licence na dodávku nebo distribuci energie, včetně jeho vzniku, trvání a zániku. V mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ERÚ rozhoduje do čtyř měsíců.

Více informací: ZDE

 

Finanční arbitr

Finanční arbitr se zabývá řešením sporů a nesrovnalostí v oblasti finančních transakcí a investic. Jeho hlavním cílem je poskytovat nezávislé a spravedlivé rozhodnutí v případech, kdy se objevují spory mezi investory, obchodníky nebo finančními institucemi. Finanční arbitr pracuje na základě dohody mezi stranami a může být pověřen rozhodováním v různých otázkách, jako je například nedodržení smluvních podmínek, porušení regulací či jiné finanční nebo investiční nesrovnalosti. Proces finanční arbitráže je často rychlejší než je soudní řízení.

Na webu finančního arbitra je také možnost předběžně se dotázat, zda řešený spor skutečně náleží do jeho kompetence, a to prostřednictvím formuláře Ptejte se arbitra | Kancelář finančního arbitra (finarbitr.cz)

Více informací zde: ZDE

 

Český telekomunikační úřad  

Český telekomunikační úřad se zabývá záležitostmi vymezenými zákonem o elektronických komunikacích a poštovních službách. Tato oblast zahrnuje především konflikty týkající se povinnosti úhrady za vyúčtování, řešení námitek v oblasti reklamací v elektronické komunikaci a námitek v souvislosti s reklamacemi v oblasti poštovních služeb.

Více informací ZDE

 

Česká obchodní inspekce, popř. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo profesní komora s povinným členstvím, mezi které patří:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven v oblasti neživotní pojištění kromě pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
  • Sdružení českých spotřebitelů pro oblast všeobecných spotřebitelských sporů a
  • Česká advokátní komora pro služby advokátů.

Česká obchodní inspekce řeší nejčastěji spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb, pokud je spotřebitel smluvní stranou. Nejčastější spory se týkají reklamací.

Více informací ZDE

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.