Kupní smlouva

Při podpisu kupní smlouvy je nutné věnovat celému jejímu obsahu náležitou pozornost, obzvlášť pokud se jedná o hodnotnější zboží. Uzavření kupní smlouvy nám pomůže předejít případným sporům při prodeji. Doporučujeme si vše důkladně přečíst, nepodepisovat smlouvu ve stresu či pod tlakem a pokud některým pasážím nerozumíte, nebát si říct o vysvětlení.

Při podpisu kupní smlouvy je nutné věnovat celému jejímu obsahu náležitou pozornost obzvlášť pokud se jedná o hodnotnější zboží. Uzavření kupní smlouvy nám pomůže předejít případným sporům při prodeji. Doporučujeme si vše důkladně přečíst, nepodepisovat smlouvu ve stresu či pod tlakem a pokud některým pasážím nerozumíte, nebát si říct o vysvětlení. Kupní smlouvu lze definovat jako je úplatný závazek, jehož účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího.

Kupní smlouva musí vedle jasného určení smluvních stran (kdo je prodávající a kdo je kupující) vyjadřovat podstatné náležitosti, kterými jsou:

  • závazek prodávajícího odevzdat věc kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci,
  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit kupní cenu,
  • cena či způsob jejího určení

Ve smlouvě se také často objevují podmínky dodání, lhůta dodání či platební podmínky. Všeobecné podmínky je vhodné také uvést. Dalšími náležitostmi může být dohoda o způsobu dopravy a kdo bude za dopravu ručit v průběhu dopravy, pokuty za včasné neodebrání, nezaplacení či nedodání a záruční podmínky atd.

 

Forma smlouvy- Občanské zákoník nestanovuje povinnou formu smlouvy, vyjma prodeje nemovité věci, kdy je vyžadována písemná forma.

Kupní cena- Výše kupní ceny záleží obecně na dohodě stran. V jistých případech však právní předpis stanovuje určité limity z důvodu, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění (tzv. neúměrné zkrácení) či současnému zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti (tzv. lichva). Kupní cena však nemusí být výslovně ve smlouvě uvedena a není podstatnou náležitostí- pojmovým znakem koupě je jen úplatnost, tedy povinnost zaplatit kupní cenu. Podle občanského zákoníku je kupní cena ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.

Předmět koupě- Předmětem koupě může být věc. Není přitom rozhodné, zda věc již fakticky existující, nebo věc, která má teprve v budoucnu vzniknout. Věcí je vše, co slouží potřebám lidí a je odlišné od člověka.

Rozlišujeme mezi koupí movitou a nemovitou věcí. Movitou se rozumějí nejen věci hmotné, ale i nehmotné, tedy též práva, jejichž povaha to připouští, a věci bez hmotné podstaty (např. zaknihované cenné papíry, práva duševního vlastnictví, ale též pohledávky). Ustanovení o koupi movité věci se vztahuje také na ovladatelné přírodní síly, s nimiž se obvykle obchoduje. Jak již bylo uvedeno výše, kupní smlouvu ohledně movité věci lze obecně uzavřít i ústně.

Koupě nemovité věci

V případě koupě nemovité věci je třeba pamatovat na to, že:

  • smlouva vyžaduje písemnou formu,
  • k nabytí vlastnictví dojde až zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), sice s účinky zpětně k datu podání návrhu, ale samotné řízení bude nějakou dobu trvat,
  • je třeba důkladně prověřit kupovanou nemovitost, a to zejména ověřením všech údajů aktuálním výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví), tj. ověřit vlastnictví prodávajícího, veškeré údaje o nemovitosti včetně jejích případných právních vad (např. zástavní práva, věcné břemeno) a řízení, týkajících se nemovitosti či prodávajícího,
  • sepis kupní smlouvy se doporučuje přenechat odborníkovi s ohledem na její poměrnou složitost a požadovanou formální přesnost,
  • zásadním bodem kupní smlouvy je určení způsobu úhrady dohodnuté kupní ceny. V tomto směru se nejčastěji doporučuje využití úschovy (notářské, advokátní, bankovní) a výplatu kupní ceny vázat až na provedení vkladu ve prospěch kupujícího,
  • kupující má ze zákona právo vytknout prodávajícímu skrytou vadu koupené stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od jejího nabytí,
  • kupující má ze zákona právo na přiměřenou slevu, jestliže skutečná výměra pozemku neodpovídá výměře sjednané v kupní smlouvě nebo zapsané ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí).

 

12.7.2022, Praha

 

Zdroj: Zpracované materiály Asociace sociálního poradenství