Může starobní důchodce vykonávat výdělečnou činnost?

Starobní důchodce může bez omezení pracovat a získávat příjem z výdělečné činnosti. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení pracovního poměru, takže zaměstnanec nesmí být nucen k ukončení pracovní činnosti z důvodu splnění podmínek pro starobní důchod.

Existují tyto situace, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v § 34 ods. 2 až 4.

  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a nepobírá starobní důchod. Zaměstnanci se zvyšuje procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů této činnosti. Doby pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené nepřítomnosti v práci a také vyloučené doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) ZDP se nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.
  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a pobírá polovinu starobního důchodu. Zaměstnanci se zvyšuje procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti. Polovinou starobního důchodu je myšlena polovina základní výměry a polovina procentní výměry.
  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a pobírá starobní důchod v celé výši. Procentní výměra starobního důchodu se na žádost zvyšuje pojištěnci, kterému vznikl nárok na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v jeho plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.

Do těchto 360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti a doba pobírání dalších dávek nemocenského pojištění. O navýšení je třeba požádat ČSSZ. Toto zvýšení je možné za výdělečnou činnost získanou po 31. 12. 2009.

Osoba v předčasném důchodu má možnost vykonávat výdělečnou činnost s omezením, že její činnost nesmí být základem pro účast na důchodovém pojištění. Příjmy z dohody o pracovní činnosti nesmí přesáhnout 4 000 Kč měsíčně a z dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nesmí započitatelný příjem přesáhnout 10 000 Kč. Osoba v předčasném důchodu může i podnikat, ale jenom za podmínky, že příjem z podnikání po odpočtu výdajů nedosáhne částky, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud osoba pobírající předčasný důchod vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, výplata předčasného starobního důchodu jí nenáleží.  Jde o částku, která je každý rok nově stanovena zákonem (za každý kalendářní měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se tato částka snižuje o 1/12).

V případě nedodržení těchto podmínek, je povinnost předčasný důchod za dané období vrátit.

Důchodce, který pracuje a zároveň je účastníkem nemocenského pojištění, má nárok na nemocenskou dávku i v případě, že pobírá starobní důchod. Tento nárok je však omezen na dobu 70 kalendářních dní a končí nejpozději s ukončením zaměstnání. Toto však neplatí v případě předčasného, kde nárok na nemocenskou není. Omezení platí do dosažení stanoveného důchodového věku.

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.