Může starobní důchodce vykonávat výdělečnou činnost?

Starobní důchodce může bez omezení pracovat a získávat příjem z výdělečné činnosti. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení pracovního poměru, takže zaměstnanec nesmí být nucen k ukončení pracovní činnosti z důvodu splnění podmínek pro starobní důchod.

Existují tyto situace, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v § 34 ods. 2 až 4.

Old Age Treatment

More seasoned individuals will generally ingest a larger number of medications than more youthful individuals since they are bound to have more than one constant clinical issue, for example, hypertension, diabetes, or joint inflammation. Most medications involved by more seasoned individuals for constant issues are taken for a really long time. Different medications might be gotten some margin to regard such issues as contaminations, a few sorts of aggravation, and stoppage. Practically 90% of more seasoned grown-ups consistently take no less than 1 physician recommended drug, practically 80% routinely take no less than 2 doctor prescribed drugs, and 36% routinely take somewhere around 5 different doctor prescribed drugs. At the point when over-the-counter and dietary enhancements are incorporated, these rates are much higher. More seasoned individuals who are delicate, hospitalized, or in a nursing home consume the most medications. Nursing home inhabitants are endorsed numerous various medications to take consistently

Medical Treatment Age

  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a nepobírá starobní důchod. Zaměstnanci se zvyšuje procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů této činnosti. Doby pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené nepřítomnosti v práci a také vyloučené doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) ZDP se nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.
  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a pobírá polovinu starobního důchodu. Zaměstnanci se zvyšuje procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti. Polovinou starobního důchodu je myšlena polovina základní výměry a polovina procentní výměry.
  • Pojištěnci vznikl nárok na starobní důchod, vykonává výdělečnou činnost a pobírá starobní důchod v celé výši. Procentní výměra starobního důchodu se na žádost zvyšuje pojištěnci, kterému vznikl nárok na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v jeho plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.

Do těchto 360 dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti a doba pobírání dalších dávek nemocenského pojištění. O navýšení je třeba požádat ČSSZ. Toto zvýšení je možné za výdělečnou činnost získanou po 31. 12. 2009.

Osoba v předčasném důchodu má možnost vykonávat výdělečnou činnost s omezením, že její činnost nesmí být základem pro účast na důchodovém pojištění. Příjmy z dohody o pracovní činnosti nesmí přesáhnout 4 000 Kč měsíčně a z dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nesmí započitatelný příjem přesáhnout 10 000 Kč. Osoba v předčasném důchodu může i podnikat, ale jenom za podmínky, že příjem z podnikání po odpočtu výdajů nedosáhne částky, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud osoba pobírající předčasný důchod vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, výplata předčasného starobního důchodu jí nenáleží.  Jde o částku, která je každý rok nově stanovena zákonem (za každý kalendářní měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se tato částka snižuje o 1/12).

V případě nedodržení těchto podmínek, je povinnost předčasný důchod za dané období vrátit.

Důchodce, který pracuje a zároveň je účastníkem nemocenského pojištění, má nárok na nemocenskou dávku i v případě, že pobírá starobní důchod. Tento nárok je však omezen na dobu 70 kalendářních dní a končí nejpozději s ukončením zaměstnání. Toto však neplatí v případě předčasného, kde nárok na nemocenskou není. Omezení platí do dosažení stanoveného důchodového věku.

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.