Nejčastější problémy v souvislosti s trvalým pobytem a jejich řešení

Nejčastější komplikace spojené s trvalým bydlištěm se objevují při exekučních řízeních. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů jasně uvádí, že z registrace občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti, tudíž exekuce přímo na nemovitost v tomto případě není možná,  pokud tedy není dlužník současně spoluvlastníkem nemovitosti.

Exekutor může však přistoupit k mobiliární exekuci, pokud zjistí, že se v objektu nacházejí movité věci dlužníka s trvalým pobytem v něm. Pokud jsou tímto postupem dotčeny věci vlastněné třetími osobami, musí se tyto osoby bránit vylučovací žalobou.

Rozhodující pro exekutora však není adresa trvalého pobytu, ale skutečné umístění majetku dlužníka. Exekutor tedy může provést soupis majetku kdekoliv jinde, pokud má podezření, že dlužník v daném místě bydlí a nachází se zde jeho majetek.

Mnoho pronajímatelů se případných  nepříznivých důsledků exekuce svých nájemníků bojí a nechtějí, aby si nájemce v jejich nemovitosti trvalý pobyt zřídil. Nicméně platí, že exekutor může zasáhnout i tehdy, když nájemník nemá trvalý pobyt v objektu, ale fakticky se v něm zdržuje.

Pokud má nájemník právní titul k užívání nemovitosti, pronajímatel nemůže zabránit jeho ohlášení trvalého pobytu. Postup při ohlašování je stejný jako v ostatních případech- navštívit ohlašovnu, prokázat totožnost, předložit právní titul k užívání nemovitosti, vyplnit přihlašovací lístek a zaplatit správní poplatek.

Pronajímatel může žádat o zrušení trvalého pobytu pouze v případě, že osoba ztratila právní titul k užívání nemovitosti, získala trvalý pobyt nekalým způsobem, nebo nemovitost již neexistuje nebo není obyvatelná.

Obranou proti těmto situacím je nemít ve svém objektu, nebo v objektu, ke kterému má osoba užívací právo, žádné cizí osoby, jež mohou být v exekuci. Jestliže jsou tyto osoby v objektu registrovány, je nejvhodnější podat návrh na zrušení trvalého pobytu na příslušné ohlašovně.

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.