Předčasný důchod

Přiznání předčasného důchodu podléhá úpravám uvedeným v § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a může být uděleno před dosažením stanoveného důchodového věku. K uplatnění nároku je však nezbytné dosáhnout potřebné doby důchodového pojištění, stejně jako při standardním odchodu do důchodu starobního. Žadatel musí splňovat také zákonem stanovený minimální věk:

V případě, že je jeho důchodový věk nižší než 63 let, nárok na předčasný důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého mu chybí do dosažení důchodového věku minimálně 3 roky.

Old Age Treatment

More seasoned individuals will generally ingest a larger number of medications than more youthful individuals since they are bound to have more than one constant clinical issue, for example, hypertension, diabetes, or joint inflammation. Most medications involved by more seasoned individuals for constant issues are taken for a really long time. Different medications might be gotten some margin to regard such issues as contaminations, a few sorts of aggravation, and stoppage. Practically 90% of more seasoned grown-ups consistently take no less than 1 physician recommended drug, practically 80% routinely take no less than 2 doctor prescribed drugs, and 36% routinely take somewhere around 5 different doctor prescribed drugs. At the point when over-the-counter and dietary enhancements are incorporated, these rates are much higher. More seasoned individuals who are delicate, hospitalized, or in a nursing home consume the most medications. Nursing home inhabitants are endorsed numerous various medications to take consistently

Medical Treatment Age

V případě, že je jeho důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl věku minimálně 60 let, nárok na předčasný důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého mu do dosažení důchodového věku chybí maximálně pět let.

Doba, o kterou je odchod do předčasného starobního důchodu proveden, ovlivňuje jeho výši, a to s trvalým zkrácením důchodu. Udělení předčasného důchodu je nevratné, a po jeho přiznání není možné přejít na standardní režim starobního důchodu. Také není možné přiznat předčasný důchod zpětně, a den přiznání se považuje za den vzniku nároku na důchod.

 

Zákonem č. 230/2023 Sb. byl novelizován ZDP s tím, že u předčasných důchodů dochází k následujícím změnám:

  • do předčasného důchodu bude možnou nastoupit maximálně 3 roky před dosažením důchodového věku,
  • od 1. 10. 2024 se prodlužuje potřebná doba pojištění z 35 na 40 roků,
  • nově se bude všem lidem pobírajícím předčasný důchod krátit o 1,5 % za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku,
  • u procentní výměry předčasného důchodu nebude docházet k valorizaci do dosažení důchodového věku,
  • do valorizace se nově bude místo poloviny růstu mezd započítávat pouze třetina,
  • mimořádná valorizace bude nahrazena dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů.

 

Pozor na záměnu s předdůchodem. Tento pojem má jiný význam. Předčasný důchod je dávka důchodového pojištění vyplácená v rámci systému důchodového pojištění. Předdůchod patří do penzijního připojištění a představuje možnost čerpání prostředků, které si osoba v rámci penzijního připojištění naspořila, a to až 5 let před dosažením důchodového věku.

 

Článek byl vydán v rámci projektu "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv", který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.