Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se u spotřebního zboží vada vyskytne v zákonné době  dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění), má kupující právo věc u prodávajícího reklamovat.

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se u spotřebního zboží vada vyskytne v zákonné době  dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění), má kupující právo věc u prodávajícího reklamovat.

Doporučujeme zboží reklamovat ihned po zjištění vady a dál věc nepoužívat. Následné používání vadné věci by mohlo být důvodem k zamítnutí reklamace. Při reklamaci je nutné prokázat existenci právního vztahu (uzavření kupní smlouvy), ideálně účtenkou. Lze tomu tak učinit i výpisem z účtu.

S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně, ovšem s ohledem na sortiment, případně telefonicky, e-mailem či dopisem  či u autorizovaného servisního střediska výrobce, které je uvedeno v záručním listu. Je dobré si dbát na vystavení písemného potvrzení, které bude obsahovat datum reklamace, její obsah/výčet vad a požadovaný způsob jejího vyřízení.

Není možné reklamovat věc, jenž právě kvůli určité vadě byla cíleně prodána za nižší cenu. Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Přijmout zboží k reklamaci je povinností prodávajícího a nemůže jej odmítnout ani v případě, kdy se domnívá, že reklamace není oprávněná. Spotřebitel nemusí dodat ani příslušenství zboží, pokud je patrné, že s ním vytýkaná vada vůbec nesouvisí.

Největší změnou oproti dřívější právní úpravě jsou nároky kupujícího z vadného plnění. Nový občanský zákoník opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad jako základního kritéria pro určení práv kupujícího z vad věci a nahrazuje je hlediskem intenzity porušení smlouvy.

Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, tj. prodej s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

V případě podstatného porušení smlouvy lze požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci,
  • odstranění vady opravou věci,  
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.

Spolu s vytčením vady (reklamací) musí kupující sdělit bez zbytečného odkladu, jaké právo si zvolil, volbu pak již nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit. Pokud prodávající vady v přiměřené lhůtě neodstraní nebo prohlásí, že je neodstraní, pak může kupující požadovat slevu nebo odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy.

V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo na:

  • odstranění vady,
  • přiměřenou slevu.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se strany na lhůtě delší) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však kupující nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

V případě zamítnutí reklamace musí být zamítnutí řádně odůvodněno v reklamačním protokolu. V praxi jsou reklamace nejčastěji zamítány z důvodu poukázání na nevhodné užívání reklamované věci. V případě nesouhlasu je možno např. nechat zpracovat znalecký posudek a podle jeho závěrů pak se domáhat případného přehodnocení stanoviska prodejce či se obrátit na soud. Náklady reklamace nese vždy prodávající a nemůže po spotřebiteli požadovat jejich proplacení, a to ani v případě neoprávněné reklamace.

 

8.8.2022, Praha

 

Zdroj: Zpracované materiály Asociace sociálního poradenství