Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Spotřebitel může uzavřít s podnikatelem smlouvu s mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku. Nejčastěji způsob je přes internet či po telefonu. Na jednu stranu se jedná o pohodlný a celkem rychlý způsob nákupu, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoli potřebná vysvětlení.

Spotřebitel může uzavřít s podnikatelem smlouvu s mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku. Nejčastěji způsob je přes internet či po telefonu. Na jednu stranu se jedná o pohodlný a celkem rychlý způsob nákupu, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoli potřebná vysvětlení.

K uzavření smlouvy může dojít bez podpisu smlouvy, aniž by si to dotyčný spotřebitel vždy zcela uvědomoval. To platí zejména v nevyžádaných případech, kde je spotřebitel kontaktován nějakým operátorem s nabídkou, jenž je zpravidla představena jako mimořádně výhodná. Pracovníci, kteří jsou k této formě prodeje školeni, pak mohou různými dotazy přimět volaného k vyjádření souhlasu a považovat to za uzavření smlouvy. Tato situace se často vyskytuje v souvislosti s nabídkou změny dodavatele elektřiny nebo zemního plynu. Doporučením v takových případech je nevyžádané nabídky odmítnout, kontakt neprodleně ukončit a za svým rozhodnutím si stát.

Spotřebitel má dle občanského zákoníku právo od distančním způsobem uzavřené kupní smlouvy odstoupit v 14denní lhůtě od převzetí zboží či ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu s opakovanou dodávkou zboží (stejného druhu). Lhůta tedy neběží v tomto případě již od uzavření smlouvy a právo na odstoupení nelze ve smlouvě vyloučit a k takovému ustanovení by se nepřihlíželo. Odstoupit od smlouvy lze, i když lhůta k odstoupení od smlouvy ještě nezačala běžet. Pokud by nebyl spotřebitel poučen před uzavřením smlouvy o svém právu od smlouvy odstoupit, běží lhůta až od okamžiku, kdy takové poučení obdrží, jinak lze bez obdržení poučení odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Není potřeba udávat důvody a nehrozí sankce, tzn. prodejce pak musí vrátit (do 14 dnů od odstoupení) veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (např. poštovné), které na základě smlouvy obdržel. K zániku závazků ze smlouvy dochází v případě řádného odstoupení od samého počátku.

Nejlepší způsob odstoupení je jeho písemné zaslání, a to doporučeně či s dodejkou, jelikož je  prokazování zaslání odstoupení je v případě sporu na spotřebiteli. Rozhodující je, aby takové odstoupení bylo nejpozději poslední den lhůty podáno. Doporučuje se však v případě rozhodnutí odstoupit od smlouvy učinit tak co nejdříve bez odkladu.

Po odstoupení musí spotřebitel do 14 dnů prodejci převzaté zboží vrátit. Překážkou ani není, pokud spotřebitel zboží již rozbalil a ověřil si jeho vlastnosti. V případě, že by přitom postupoval zcela nestandardním způsobem či se zbožím nakládal i jinak (například ho úmyslně poškodil), odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží. Částka, o kterou by pak prodejce ponížil vracenou kupní cenu, by nesměla být nepřiměřená. Nelze však po spotřebiteli požadovat náklady zkontrolování zboží, opětovného zabalení či vyčištění, nevybočil-li spotřebitel z výše uvedených mezí.

Jsou ale produkty, u kterých odstoupení není možné, např. hygienické potřeby, zboží vyrobené spotřebiteli na míru (nejde však o případy, kdy si spotřebitel vybírá podle sebe z více nabízených možností, např. podle velikosti oblečení), u zboží podléhající rychlé zkáze, při dodávce novin, časopisů či periodik (s ohledem na jejich krátkou dobou použitelnosti či možnost jejich přečtení), nebo od smlouvy se službou – ubytování, doprava, volnočasová aktivita, která má být poskytnuta v určitý ve smlouvě stanovený čas (důvodem je omezení možnosti opětovného prodeje kapacity v případě možného odstoupení od takové smlouvy).

Podnikatel je povinný toto  odstoupení od smlouvy přijmout a vrátit peníze. Pokud by tomu tak neučinil, lze se obrátit na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů či na soud. Dále zle podat podnět České obchodní inspekci, která by v případě prokázání mohla uložit případně dotčenému prodávajícímu pokutu za spáchání nekalé obchodní praktiky.

 

5.8.2022, Praha

 

Zdroj: Zpracované materiály Asociace sociálního poradenství