Aktivity pro seniory

Příspěvek na živobytí

 (viz ustanovení § 21 až 29 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi )

 

K čemu slouží:
Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby či společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán § 4
zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

 

Kdo má nárok:
Nárok na příspěvek na živobytí má člověk (nebo rodina či okruh společně posuzovaných osob), kterému po odečtení (přiměřených) nákladů na bydlení (nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávku energií) zůstane méně, než částka na živobytí (odvíjí se od existenčního a životního minima, u každého se ale určuje individuálně, přihlíží se ke konkrétní situaci, zhodnotí se žadatelova snaha a možnosti k zajištění životních potřeb.).

 

Výše dávky:
Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 % příjmu osoby či rodiny).

Mimořádná okamžitá pomoc, nastane-li životní situace:

a)    hrozba vážné újmy na zdraví,

b)    vážná mimořádná událost,

c)    nezbytný jednorázový výdaj,

d)    náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby,

e)    náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte,

f)    zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí,

g)   sociální vyloučení(viz ustanovení § 36 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

 

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Doplatek na bydlení

 Doplatek na bydlení je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi (ustanovení § 2an zákona o pomoci v hmotné nouzi). Tato dávka je úzce provázána s další dávkou hmotné nouze, a sice příspěvkem na živobytí a příspěvkem na bydlení. Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení a stanovené živobytí. Ve výjimečných případech může být doplatek na bydlení přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí, pokud jeho příjem přesáhl částku živobytí, ale dosahuje výše 1,3 násobku této částky.
Na dávku má nárok nájemce nebo vlastník bytu. Úřady jej posílají přímo nájemci nebo vlastníkovi bytu.

 

 

Projekt Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo